ShoWine... the best for your wine


Pod dekretu legislacyjnego nr. 21/2014, która wdrożyła Dyrektywę 2011/83/UE o prawach konsumentów, Klientowi (jeżeli kwalifikuje się jako „konsument” w rozumieniu art. 1 lit. b – Dekretu z mocą ustawy nr 185 z dnia 22 maja 1999 r.) przysługuje prawo odstąpienia od umowy od umowy i zwrócić zamówione produkty bez żadnych kar i bez podania przyczyny w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania samych produktów.

Klient może wyrazić Showine chęć skorzystania z prawa odstąpienia od umowy w sposób tradycyjny lub drogą elektroniczną na adres e-mail: pomoc@showine.it
w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania produktów.


Wszystkie zwroty muszą zostać zwrócone w stanie nienaruszonym i zapakowane w oryginalne i doskonale nienaruszone opakowanie.
Koszt przesyłki zwrotnej ponosi Konsument

Po otrzymaniu produktów (i sprawdzeniu ich integralności) Showine tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w ciągu 14 dni od otrzymania towaru, obciąży Klienta kosztem zwróconych produktów (zgodnie ze wskazaniem na fakturę), potrącając w razie potrzeby kwotę kosztów przesyłki, które ostatecznie obciążają Klienta.

Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy również Klienta, który dokonuje zakupu w celach związanych z jego działalnością zawodową (np.: wykorzystanie instrumentalne, odsprzedaż itp.) i w związku z tym przekaże Showine swój numer VAT.

 

Obowiązujące przepisy

Bez uszczerbku dla możliwości stosowania bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa mających na celu ochronę konsumentów (w rozumieniu artsztuka. 1 litera b - Dekretu Ustawodawczego z dnia 22 maja 1999 r. n. 185), wszelkie spory związane z niniejszymi Warunkami Ogólnymi zostaną przekazane do wyłącznej jurysdykcji SĄDU W MANTOWIE.

Zgodnie z artykułami 1341 i 1342 kodeksu cywilnego, Klient oświadcza, że ​​dokładnie przeczytał i zrozumiał oraz w szczególności akceptuje poniższe klauzule Ogólnych Warunków Sprzedaży Showine.

Prawo odstąpienia od umowy

Ai sensi del decreto legislativo n. 21/2014 che ha recepito la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori il Cliente (qualora sia qualificabile come "consumatore" ai sensi dell'art. 1 lett b - del D. Lgs 22 maggio 1999 n. 185) ha il diritto di recedere dal contratto e di restituire i prodotti ordinati, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di 14 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dei prodotti stessi.  

Il cliente potrà manifestare a Showine la sua volontà di esercitare il diritto di recesso mediante modalità tradizionali o mediante posta elettronica al seguente indirizzo email: assistenza@showine.it
entro il termine di 14 (quattordici) giorni dal ricevimento dei prodotti.


Tutti i resi dovranno essere restituiti perfettamente integri ed imballati nella loro confezione originale e perfettamente integra.
Il costo delle spese per la restituzione saranno a carico del consumatore

Una volta ricevuti i prodotti (e verificata la loro integrità) Showine provvederà, nel più breve tempo possibile, e comunque entro 14 giorni dal ricevimento della merce, ad accreditare al Cliente il costo dei prodotti restituiti (come indicato in fattura), trattenendo, ove necessario, l'importo delle spese di spedizione che resteranno definitivamente a carico del Cliente.

Il diritto di recesso non si applica altresì al Cliente che acquisti per finalità inerenti la propria attività lavorativa (per es.: uso strumentale, rivendita ecc.) e che pertanto comunicherà a Showine la propria Partita IVA.

Leggi applicabili

Fermo restando l'eventuale applicabilità di disposizioni inderogabili di legge poste a tutela dei consumatori (come definiti ai sensi dell'art. 1 lett b - del D.Lgs 22 maggio 1999 n. 185), qualsiasi controversia comunque connessa alle presenti Condizioni Generali, sarà devoluta alla competenza esclusiva del TRIBUNALE DI MANTOVA.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile il Cliente dichiara di avere attentamente letto e compreso e di accettare specificamente le seguenti clausole delle Condizioni Generali di vendita Showine.

Czego szukasz?

Dołącz do naszej listy e-mailowej

ODBIERZ TERAZ

5% ZNIŻKI


PRZY PIERWSZYM ZAKUPIE!
Bądź na bieżąco!
Comiesięczne wskazówki, nowości i rabaty.