ShoWine... the best for your wine


Gwarancja i pomoc

W przypadku konsumentów, czyli osób dokonujących zakupów w celach niezwiązanych z ich działalnością zawodową lub gospodarczą, zastosowanie będzie miał Dekret Ustawodawczy z dnia 2 lutego 2002 r., n. 24. - artykuły. 1519-bis i nast. Kodeksu Cywilnego - (dwa lata zgodnie z warunkami prawnymi).

W przypadku pozostałych kupujących, którzy zazwyczaj dokonują zakupów z numerem VAT, obowiązują gwarancje prawne, o których mowa w art. 1490 i następnych Kodeksu cywilnego (jeden rok zgodnie z warunkami prawnymi).

Showine'a (na produktach związanych z witryną www.showine.it) gwarantuje jedynie integralność materialną produktów w momencie dostawy (zwaną dalej „ „Gwarancja Showine srl "). Wszelkie wady objęte gwarancją Showine'a musi zostać zgłoszony przez Klienta pod rygorem przepadku, nie później niż 30 (trzydzieści) dni od daty dostawy. W przypadku obowiązywania gwarancji Showine'a, Klient będzie miał prawo do wymiany uszkodzonych produktów dopiero po ich zwróceniu, przy czym prawo Klienta do odszkodowania za jakiekolwiek szkody jest wyłączone. Koszty przesyłki niezbędne do wymiany produktów ponosi Showine'a.

Bez uszczerbku dla przypadków umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa Showine'a, obecnie uzgodniono, że w przypadku odpowiedzialności Showine'a z jakiejkolwiek przyczyny wobec Klienta – także w przypadku całkowitego lub częściowego niewykonania podjętych przez siebie obowiązków Showine'a wobec Klienta w wyniku realizacji zamówienia – odpowiedzialność Showine'a nie może ona być wyższa niż cena produktów zakupionych przez Klienta, co do których powstał spór.

Showine'a w każdym razie nie udziela żadnej dodatkowej gwarancji na produkty wykonane przez strony trzecie w porównaniu do gwarancji udzielanej przez poszczególnych producentów. Pomoc techniczna i interwencje gwarancyjne w przypadku tych ostatnich produktów są przeprowadzane, w stosownych przypadkach, przez poszczególnych producentów, zgodnie z warunkami i metodami podanymi w dokumentacji dołączonej do samych produktów.

W razie potrzeby możesz skontaktować się z obsługą klienta www.showine.it na następujący adres e-mail: pomoc@showine.it

Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z art. 5 dekretu legislacyjnego z 22 maja 1999 n. 185, Klient (jeżeli kwalifikuje się jako „konsument” zgodnie z art. 1 lit. b) Dekretu z mocą ustawy z dnia 22 maja 1999 n. 185) ma prawo odstąpić od umowy i zwrócić zamówione produkty bez żadnych kar i bez podania przyczyny, w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia otrzymania samych produktów.

Prawo odstąpienia od umowy o którym mowa w poprzednim artykule (sztuka. 5 dekretu legislacyjnego z 22 maja 1999 n. 185) Klient musi wykonać pod rygorem przepadku, wysyłając list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
Carletti Flavio Showine – Via Parigi, 8/d – 46047 Porto Mantovano – MNw ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od otrzymania produktów. Powyższą informację można w tym samym terminie przesłać także telegramem lub faksem na adres Showine autorstwa Carlettiego Flavio  do numeru Faks 0376 1760104pod warunkiem potwierdzenia listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w terminie 48 (czterdzieści osiem) godzin po wysłaniu telegramu lub faksu.

Wszystkie zwroty (które muszą być w nienaruszonym stanie i posiadać oryginalne opakowanie) muszą być autoryzowane przez Showine'a który wystawi numer autoryzacji zwrotu (RMA). Po otrzymaniu numeru RMA Klient może zwrócić produkt na własny koszt na adres: Showine srl – Via Parigi, 8/d – 46047 Porto Mantovano – MN. Przesyłki za pobraniem nie będą akceptowane.

Po otrzymaniu produktów (i sprawdzeniu ich integralności) Showine'a możliwie najszybciej, a w każdym razie w ciągu 30 dni roboczych od otrzymania towaru, obciąży Klienta kosztem zwracanych produktów (zgodnie z fakturą), potrącając w razie potrzeby kwotę kosztów przesyłki, które pozostanie na stałe na koszt Klienta.

Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w poprzednim artykule (art. 5 Dekretu z mocą ustawy z dnia 22 maja 1999 r. nr 185) nie może zostać zrealizowane przez Klienta w przypadku, gdy zakupione produkty były używane (lub uszkodzone) przez samego Klienta.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje również Klientowi, który dokonuje zakupu w celach związanych z jego działalnością zawodową (np.: wykorzystanie instrumentalne, odsprzedaż itp.) i w związku z tym przekazuje Klientowi Showine'a swój numer VAT.

Prawo do odstąpienia od umowy zostaje ostatecznie wyłączone w następujących przypadkach:

- Zakup produktów opakowanych, których oryginalne opakowanie zostało naruszone lub uszkodzone przez Klienta;
- Zakup produktów objętych promocją.

Obowiązujące przepisy

Bez uszczerbku dla możliwości stosowania bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa mających na celu ochronę konsumentów (w rozumieniu artsztuka. 1 lit. b) Dekretu Ustawodawczego z dnia 22 maja 1999 r. n. 185), wszelkie spory związane z niniejszymi Warunkami Ogólnymi zostaną przekazane do wyłącznej jurysdykcji SĄDU W MANTOWIE.

Na podstawie i na potrzeby art. 1341 i 1342 Kodeksu cywilnego Klient oświadcza, że ​​dokładnie zapoznał się, zrozumiał i w szczególności akceptuje poniższe postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży Showine'a.

Gwarancja i pomoc

W przypadku konsumentów, czyli osób dokonujących zakupów w celach niezwiązanych z ich działalnością zawodową lub gospodarczą, zastosowanie będzie miał Dekret Ustawodawczy z dnia 2 lutego 2002 r., n. 24. - artykuły. 1519-bis i nast. Kodeksu Cywilnego - (dwa lata zgodnie z warunkami prawnymi).

W przypadku pozostałych kupujących, którzy zazwyczaj dokonują zakupów z numerem VAT, obowiązują gwarancje prawne, o których mowa w art. 1490 i następnych Kodeksu cywilnego (jeden rok zgodnie z warunkami prawnymi).

Showine'a (na produktach związanych z witryną www.showine.it) gwarantuje jedynie integralność materialną produktów w momencie dostawy (zwaną dalej „ „Gwarancja Showine srl "). Wszelkie wady objęte gwarancją Showine'a musi zostać zgłoszony przez Klienta pod rygorem przepadku, nie później niż 30 (trzydzieści) dni od daty dostawy. W przypadku obowiązywania gwarancji Showine'a, Klient będzie miał prawo do wymiany uszkodzonych produktów dopiero po ich zwróceniu, przy czym prawo Klienta do odszkodowania za jakiekolwiek szkody jest wyłączone. Koszty przesyłki niezbędne do wymiany produktów ponosi Showine'a.

Bez uszczerbku dla przypadków umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa Showine'a, obecnie uzgodniono, że w przypadku odpowiedzialności Showine'a z jakiejkolwiek przyczyny wobec Klienta – także w przypadku całkowitego lub częściowego niewykonania podjętych przez siebie obowiązków Showine'a wobec Klienta w wyniku realizacji zamówienia – odpowiedzialność Showine'a nie może ona być wyższa niż cena produktów zakupionych przez Klienta i co do których powstał spór.

Showine'a w każdym razie nie udziela żadnej dodatkowej gwarancji na produkty wykonane przez strony trzecie w porównaniu do gwarancji udzielanej przez poszczególnych producentów. Pomoc techniczna i interwencje gwarancyjne w przypadku tych ostatnich produktów są przeprowadzane, w stosownych przypadkach, przez poszczególnych producentów, zgodnie z warunkami i metodami podanymi w dokumentacji dołączonej do samych produktów.

W razie potrzeby możesz skontaktować się z obsługą klienta www.showine.it na następujący adres e-mail: pomoc@showine.it

Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z art. 5 dekretu legislacyjnego z 22 maja 1999 n. 185, Klient (jeżeli kwalifikuje się jako „konsument” zgodnie z art. 1 lit. b) Dekretu z mocą ustawy z dnia 22 maja 1999 n. 185) ma prawo odstąpić od umowy i zwrócić zamówione produkty bez żadnych kar i bez podania przyczyny, w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia otrzymania samych produktów.

Prawo odstąpienia od umowy o którym mowa w poprzednim artykule (sztuka. 5 dekretu legislacyjnego z 22 maja 1999 n. 185) Klient musi wykonać pod rygorem przepadku, wysyłając list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
Carletti Flavio Showine – Via Parigi, 8/d – 46047 Porto Mantovano – MNw ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od otrzymania produktów. Powyższą informację można w tym samym terminie przesłać także telegramem lub faksem na adres Showine autorstwa Carlettiego Flavio  do numeru Faks 0376 1760104pod warunkiem potwierdzenia listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w terminie 48 (czterdzieści osiem) godzin po wysłaniu telegramu lub faksu.

Wszystkie zwroty (które muszą być w nienaruszonym stanie i posiadać oryginalne opakowanie) muszą być autoryzowane przez Showine'a który wystawi numer autoryzacji zwrotu (RMA). Po otrzymaniu numeru RMA Klient może zwrócić produkt na własny koszt na adres: Showine srl – Via Parigi, 8/d – 46047 Porto Mantovano – MN. Przesyłki za pobraniem nie będą akceptowane.

Po otrzymaniu produktów (i sprawdzeniu ich integralności) Showine'a możliwie najszybciej, a w każdym razie w ciągu 30 dni roboczych od otrzymania towaru, obciąży Klienta kosztem zwracanych produktów (zgodnie z fakturą), potrącając w razie potrzeby kwotę kosztów przesyłki, które pozostanie na stałe na koszt Klienta.

Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w poprzednim artykule (art. 5 Dekretu z mocą ustawy z dnia 22 maja 1999 r. nr 185) nie może zostać zrealizowane przez Klienta w przypadku, gdy zakupione produkty były używane (lub uszkodzone) przez samego Klienta.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje również Klientowi, który dokonuje zakupu w celach związanych z jego działalnością zawodową (np.: wykorzystanie instrumentalne, odsprzedaż itp.) i w związku z tym przekazuje Klientowi Showine'a swój numer VAT.

Prawo do odstąpienia od umowy zostaje ostatecznie wyłączone w następujących przypadkach:

- Zakup produktów opakowanych, których oryginalne opakowanie zostało naruszone lub uszkodzone przez Klienta;
- Zakup produktów objętych promocją.

Obowiązujące przepisy

Bez uszczerbku dla możliwości stosowania bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa mających na celu ochronę konsumentów (w rozumieniu artsztuka. 1 lit. b) Dekretu Ustawodawczego z dnia 22 maja 1999 r. n. 185), wszelkie spory związane z niniejszymi Warunkami Ogólnymi zostaną przekazane do wyłącznej jurysdykcji SĄDU W MANTOWIE.

Na podstawie i na potrzeby art. 1341 i 1342 Kodeksu cywilnego Klient oświadcza, że ​​dokładnie zapoznał się, zrozumiał i w szczególności akceptuje poniższe postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży Showine'a.

Czego szukasz?

Dołącz do naszej listy e-mailowej

ODBIERZ TERAZ

5% ZNIŻKI


PRZY PIERWSZYM ZAKUPIE!
Bądź na bieżąco!
Comiesięczne wskazówki, nowości i rabaty.