ShoWine... the best for your wine


Przyjmowanie zamówień

Wszystkie zamówienia zakupu produktów wysyłane na adres Showine'a muszą być kompletne we wszystkich swoich częściach i zawierać wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej identyfikacji zamawianych produktów. Każde zamówienie produktu złożone pod adresem Showine'a stanowi propozycję umowną Klienta i w związku z tym będzie wiążąca
 Showine'a tylko wtedy, gdy zostanie przez niego potwierdzony do akceptacji.

Realizacja zamówienia do godz Showine'a jest równoznaczne z jego potwierdzeniem i akceptacją Showine'a zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania zamówień niekompletnych i nieprawidłowo skompletowanych. W przypadku niezrealizowania zamówienia do godz Showine'a (jeżeli wynika to z niedostępności zamówionych przez Klienta produktów) Showine'a niezwłocznie poinformuje Klienta o tym fakcie, zwracając mu wszelkie kwoty już zapłacone za niezrealizowaną dostawę. W takim przypadku Klientowi nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu pieniędzy, odszkodowania lub rekompensaty jakiegokolwiek rodzaju.

Dokumentacja podatkowa dotycząca zamówionych produktów zostanie wystawiona przez Showine'a w momencie wysyłki samych produktów do Klienta. Jeżeli Klient posiada numer VAT i chce otrzymać fakturę na swoje nazwisko, musi zaznaczyć to w zamówieniu. Domyślnie, Showine'a nie wystawi faktury VAT.

Prawidłowe otrzymanie propozycji Klienta jest potwierdzane przez Showine poprzez automatyczną odpowiedź przesłaną na podany przez Klienta adres e-mail. Odpowiedź Showine jest generowana automatycznie przez system Serwisu i stanowi jedynie potwierdzenie prawidłowego przyjęcia propozycji w systemach informatycznych. Ta wiadomość potwierdzająca będzie zawierać przewidywany dzień wysyłki oraz „Numer zamówienia klienta”, który będzie używany w późniejszej komunikacji z Showine. W wiadomości, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa, prezentowane są wszystkie wprowadzone przez Klienta dane, które zobowiązuje się sprawdzić ich prawidłowość i niezwłocznie zgłosić ewentualne poprawki.

Każde zamówienie Klient może obejrzeć na Stronie, w swoim obszarze osobistym, bezpośrednio po wysłaniu samego zamówienia. Do czasu przetworzenia zamówienia przez Showine (poinformowanego o tym Klientowi poprzez aktualizację informacji zawartych w jego obszarze osobistym), Klient ma prawo modyfikować lub anulować zamówienie, wyłącznie poprzez określone funkcje dostępu i modyfikacje przewidziane w wyżej wymienionym obszarze osobistym .

Każdą Umowę Kupna zawartą pomiędzy Showine a Klientem należy uważać za zawartą z chwilą przyjęcia zamówienia przez Showine. Showine ma prawo przyjąć lub nie, według własnego uznania, zamówienie przesłane przez Klienta, przy czym ten ostatni nie będzie mógł dochodzić jakichkolwiek roszczeń ani praw w jakikolwiek sposób, łącznie z odszkodowaniem, w przypadku nieprzyjęcia zamówienia samo zamówienie. Akceptację Showine uważa się za udzieloną milcząco, chyba że Klient zostanie poinformowany inaczej w ciągu 48 godzin od wysłania zamówienia za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres podany przez Klienta.

Czego szukasz?

Dołącz do naszej listy e-mailowej

ODBIERZ TERAZ

5% ZNIŻKI


PRZY PIERWSZYM ZAKUPIE!
Bądź na bieżąco!
Comiesięczne wskazówki, nowości i rabaty.