ShoWine... the best for your wine


Polityka prywatności

ShoWine zdaje sobie sprawę ze znaczenia ochrony prywatności Twoich danych osobowych. Poniższe informacje dotyczą danych osobowych podanych przez użytkowników podczas uzyskiwania dostępu i/lub rejestracji na stronie internetowej www.showine.it („Strona") lub dokonanie zakupu w samej Witrynie.

 

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

ShoWine Srl, numer VAT 02499050207, z siedzibą w Porto Mantovano, Via Via Parigi, 8/d („PokażWine„), jest administratorem Twoich danych osobowych.

W każdej chwili możesz skontaktować się z ShoWine pod następującymi adresami.

Adres do korespondencji: Showine srl Via Parigi, 8/d - 46047 Porto Mantovano - MN

Telefon: +39 0376 408127

E-mail: info@showine.it

 

2. Cel przetwarzania, kategorie przetwarzanych danych, podstawa prawna przetwarzania oraz okresy przechowywania danych

Cel przetwarzania danych

ShoWine będzie przetwarzać podane przez Ciebie dane osobowe w następujących celach:

a) umożliwienia rejestracji w Serwisie oraz korzystania z usług zastrzeżonych dla zarejestrowanych użytkowników, w tym możliwości dokonania zakupu on-line;

b) umożliwienia zawarcia umowy kupna i prawidłowego wykonania czynności z nią związanych, w tym czynności obsługi posprzedażowej. Ponadto użytkownicy, nawet jeśli nie są zarejestrowani, będą mogli wysyłać prośby o informacje lub wyjaśnienia dotyczące produktów znajdujących się w sprzedaży na Stronie, a w celu przetworzenia takiego żądania ShoWine będzie wymagało podania niektórych danych osobowych (np. imienia, nazwiska i adres e-mail).e-mail);

c) w celach administracyjno-księgowych oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych;

d) za wyraźną zgodą użytkownika, na przesyłanie przez ShoWine komunikatów informacyjnych i promocyjnych (w tym „newslettera”), dotyczących jej produktów i usług, a także na prowadzenie badań rynku za pomocą poczty elektronicznej oraz usług pocztowych (tzw. cele „marketingowe”).

e) ograniczone do współrzędnych poczty elektronicznej podanych przez użytkownika w kontekście zakupu produktu lub usługi oferowanej i sprzedawanej w Serwisie, aby umożliwić bezpośrednią sprzedaż podobnych produktów lub usług bez konieczności uzyskania wyraźnej i uprzedniej zgody zainteresowanej strony i pod warunkiem, że użytkownik nie skorzysta z prawa sprzeciwu (tzw. „miękki spam”).

Kategoria danych

ShoWine w powyższych celach będzie przetwarzać następujące dane:

dane nawigacyjne: dostęp do Strony i przeglądanie oferowanych do sprzedaży produktów jest możliwe bez konieczności podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jednakże systemy komputerowe i oprogramowanie wykorzystywane do obsługi Witryny pozyskują podczas normalnego działania pewne dane osobowe, których transmisja jest nierozerwalnie związana ze stosowaniem protokołów komunikacji internetowej, za pośrednictwem plików cookie, które są małymi plikami tekstowymi instalowanymi przez witrynę internetową na komputerze użytkownika. przeglądarkę i które rejestrują pewne informacje dotyczące ich aktywności przeglądania; dane te, jeśli nie są wyłączone pliki cookies, przekazywane są witrynie, która je zainstalowała, za każdym razem, gdy Użytkownik ponownie je odwiedza.

Informacje te nie są gromadzone w celu powiązania ze zidentyfikowanymi stronami zainteresowanymi, ale także ze względu na swój charakter mogą, poprzez przetwarzanie lub powiązanie, umożliwiać identyfikację użytkownika.

Ta kategoria obejmuje adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników uzyskujących dostęp do Witryny, adresy w zapisie URL żądanych zasobów, czas żądania, metodę zastosowaną do przesłania żądania do serwera, rozmiar plik uzyskany w odpowiedzi itp. Dane te wykorzystywane są w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych na temat korzystania z Serwisu (takich jak w szczególności liczba wejść) oraz sprawdzenia poprawności jego funkcjonowania. Proces ten nie wiąże się z przetwarzaniem danych bezpośrednio identyfikujących.Więcej informacji na temat plików cookies stosowanych przez Stronę znajdziesz w zakładce Polityka Cookie .

szczegóły kontaktu. będziemy wykorzystywać Twoje dane kontaktowe, Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer VAT lub kod podatkowy, adres dostawy oraz, jeśli jest inny, adres rozliczeniowy w celu (i) przetwarzania Twoich zakupów oraz wszelkich zwrotów, wymian i reklamacji; (ii) komunikować się z Tobą w sprawie Twoich zakupów oraz odpowiadać na wszelkie prośby i komentarze dotyczące naszych produktów lub usług, a także zarządzać nimi; dane karty kredytowej: jeśli wybrałeś płatność kartą kredytową, będziesz musiał podać swoją kartę kredytową informacje o karcie kredytowej na naszej stronie internetowej w celu sfinalizowania zakupu (numer karty, posiadacz, data ważności, kody zabezpieczające). Dane te zostaną pozyskane przez dostawcę usług płatniczych, który będzie pełnił funkcję niezależnego administratora danych, bez przechodzenia przez serwer ShoWine, który w związku z tym nie będzie w żaden sposób przetwarzał takich danych. Dane będą pozyskiwane w formacie zaszyfrowanym i zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w certyfikacie PCI. Usługa płatnicza korzysta z protokołu SSL (Secure Sockets Layer). Użytkownik może za pośrednictwem Strony zażądać zapisania takich danych, ale dane zostaną zapisane bezpośrednio przez dostawcę usług płatniczych i nie zostaną przejęte przez ShoWine, które będzie śledzić jedynie cztery ostatnie cyfry numeru karty kredytowej tylko i wyłącznie w celu zapobiegania wszelkim oszustwom w płatnościach online;

 

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych w celach, o których mowa w pkt:

a) jest wykonanie żądanej usługi lub odpowiedź na Twoje żądanie;

b) jest wypełnieniem naszych zobowiązań umownych wynikających z zakupu naszych produktów lub zamówienia którejkolwiek z naszych usług;

c) jest wypełnieniem obowiązku prawnego.

We wszystkich powyższych przypadkach Twoja zgoda nie jest wymagana.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach, o których mowa w lit. d) i e) jest jednak Twoja zgoda.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, na przykład w celu obrony w sporze, zapobiegania oszustwom lub nadużyciom lub w celu egzekwowania naszych warunków sprzedaży.

 

Wycofanie zgody

Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę, skontaktuj się z nami pod adresem: info@showine.it.

W takim przypadku nie będziemy już przetwarzać Twoich danych w celach marketingowych, gdyż wycofanie zgody potraktujemy jako Twój sprzeciw wobec przetwarzania danych w tym celu.

Twoje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych realizowanych za pośrednictwem zautomatyzowanych sposobów kontaktu (e-mail) rozciąga się także na tradycyjne (poczta), z zastrzeżeniem możliwości częściowego skorzystania z tego prawa, tj. poprzez wniesienie sprzeciwu, na przykład wyłącznie do wysyłania komunikatów promocyjnych za pośrednictwem zautomatyzowanych narzędzi, zawsze pisząc na adres: info@showine.it.

Ograniczając się do wysyłania newslettera, możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które Cię dotyczą, także w określony sposób połączyć obecny na dole każdej wiadomości e-mail z treścią promocyjną wysyłanej przez ShoWine, co umożliwia automatyczną rezygnację z subskrypcji newslettera.

Należy jednak pamiętać, że wycofanie zgody nie ma wpływu na nasze prawo do przetwarzania Twoich danych, jeżeli jest to niezbędne do wykonania naszych zobowiązań umownych i/lub w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do przetwarzania Twoich danych przez przepisy prawa lub do obrony przed sporu, aby zapobiec oszustwom lub nadużyciom lub aby egzekwować nasze warunki sprzedaży.

Jak długo przechowywane są dane?the

Zarejestrowani użytkownicy: jeśli posiadasz konto, będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak długo będziesz zarejestrowany w naszej Witrynie.Jeśli zdecydujesz się anulować rejestrację, Twoje konto zostanie automatycznie zamknięte, a Twoje dane osobowe automatycznie usunięte.

Niezarejestrowani użytkownicy: jeśli nie zarejestrowałeś się na naszej Stronie, będziemy przechowywać Twoje dane przez 12 miesięcy od ostatniego zakupu. Jeżeli przez okres kolejnych 12 miesięcy nie dokonałeś żadnych zakupów, usuniemy wszystkie Twoje dane z naszej bazy danych.

W celu przesyłania newslettera dane osobowe (imię, nazwisko i adres e-mail) będą przechowywane do czasu zgłoszenia przez użytkownika chęci rezygnacji z subskrypcji, a w każdym przypadku przez okres 12 miesięcy od dnia ostatniego użycia przez ShoWine.

W związku z czynnościami administracyjno-księgowymi, związanymi z zawarciem umowy oraz obsługą posprzedażową określa się, że dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami o przechowywaniu dokumentacji umownej i księgowej oraz zgodnie z ograniczeniami okresy określone przez prawo.

Możemy przechowywać Twoje dane osobowe przez dłuższy okres czasu, jeśli będziemy musieli bronić się w sporach sądowych lub zapobiegać oszustwom lub nadużyciom.

Dalsze informacje dotyczące okresu przechowywania danych osobowych oraz kryteriów stosowanych do ustalenia tego okresu można uzyskać pisząc na adres: info@showine.it.

 

3. Co się stanie w przypadku niepodania danych? ? 

Poza tym, co określono powyżej w odniesieniu do danych nawigacyjnych, podanie danych osobowych we wszystkich wskazanych celach jest opcjonalne.Odmowa podania danych spowoduje brak możliwości rejestracji w Serwisie i/lub zawarcia umowy umowa zakup online.

Kupując nasze produkty w Internecie, rejestrując konto lub zapisując się do newslettera, poinformujemy Cię, które dane są obowiązkowe, zaznaczając symbolem (*) pola, w których należy je wpisać. Podanie danych obowiązkowych jest konieczne dla ShoWine, aby móc wywiązać się ze swoich zobowiązań umownych, na przykład w celu realizacji Twojego zamówienia lub realizacji żądanych przez Ciebie usług związanych z rejestracją.

W odniesieniu do celów marketingowych zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych jest opcjonalna i można ją wyrazić poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na dole strony. formularz rejestrując się w Serwisie lub zapisując się do newslettera. Brak wyrażenia zgody nie będzie miał żadnych konsekwencji w zakresie możliwości rejestracji w Witrynie i/lub dokonywania zakupów w Witrynie, a jedynie będzie oznaczać brak możliwości otrzymywania informacji informacyjnych i promocyjnych (w tym „biuletynu”) od ShoWine, w związku z jej produktów i usług, a także do przeprowadzania badań rynku za pośrednictwem poczty elektronicznej i poczty.

 

4. Sposób przetwarzania danych ? 

Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać głównie za pomocą narzędzi elektronicznych lub zautomatyzowanych, zgodnie z metodami i przy użyciu odpowiednich środków gwarantujących bezpieczeństwo i poufność samych danych, zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych. W szczególności zostaną przyjęte wszelkie środki bezpieczeństwa technicznego, informatycznego, organizacyjnego, logistycznego i proceduralnego, tak aby zapewniony został wymagany przez prawo minimalny poziom ochrony danych, umożliwiający dostęp jedynie osobom odpowiedzialnym za przetwarzanie.

 

5. ShoWine udostępnia Twoje dane innym? 

ShoWine może przekazywać Twoje dane osobowe następującym podmiotom:

swoim pracownikom i/lub współpracownikom w celu wykonywania czynności administracyjnych, księgowych oraz wsparcia informatycznego i logistycznego, którzy pełnią odpowiednio funkcję osób odpowiedzialnych i odpowiedzialnych za przetwarzanie danych; firmom lub konsultantom odpowiedzialnym za instalację, konserwację, aktualizację i ogólnie zarządzanie sprzętem i oprogramowaniem ShoWine; wszystkim tym podmiotom publicznym i/lub prywatnym, osobom fizycznym i/lub prawnym (firmom doradztwa prawnego, administracyjnego i podatkowego), jeśli komunikacja jest konieczna lub użyteczna do prawidłowego wykonania zobowiązań umownych podjętych w związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem Strony, a także obowiązków wynikających z prawa, wobec spedytorów oraz podmiotów odpowiedzialnych za dostawę i/lub odbiór zakupionych produktów, wobec wszystkich tych podmiotów (w tym Organy publiczne), które mają dostęp do danych na mocy przepisów wykonawczych lub administracyjnych;

 

Wszelkie dane osobowe podawane przez użytkowników w związku z rejestracją w Serwisie i/lub zakupem za jego pośrednictwem nie podlegają ujawnieniu. Z aktualną listą administratorów danych, jeśli zostali powołani, można zapoznać się w siedzibie ShoWine.

 

6. Twoje dane zostaną przekazane za granicę ? 

Być może będziemy musieli udostępnić Twoje dane osobowe naszym wybranym dostawcom, którzy mogą przetwarzać Twoje dane osobowe w krajach zarówno w UE/EOG, jak i poza nią. W przypadku przekazania danych osobowych do krajów spoza UE, które według Komisji Europejskiej nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony w porównaniu z krajami UE/EOG, ShoWine przyjmie odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapewnić, że przekazanie będzie odpowiednio bezpieczne i chronione, takie jak standardowe umowne klauzule ochrony danych zatwierdzone przez Komisję UE.

Aby uzyskać informacje na temat możliwości przekazania Twoich danych osobowych za granicę, możesz napisać na adres: info@showine.it.

 

7. Jakie masz prawa  

W tej sekcji podsumowano Twoje prawa, z których możesz skorzystać w dowolnym momencie i bezpłatnie, pisząc na adres: info@showine.it.

Twoje prawa są następujące:

uzyskać potwierdzenie istnienia lub braku danych osobowych, które go dotyczą, i przekazać je w zrozumiałej formie, znać pochodzenie danych, cele przetwarzania i jego metody, a także logikę stosowaną przy przetwarzaniu dokonywanym za pomocą środków elektronicznych instrumentów; żądania aktualizacji, sprostowania lub – jeśli jest to zainteresowane – integracji danych go dotyczących; uzyskania usunięcia, przekształcenia w formę anonimową lub zablokowania danych ewentualnie przetwarzanych z naruszeniem prawa, a także do sprzeciwienia się, z uzasadnionych powodów, przetwarzania; sprzeciwić się przetwarzaniu, które ma na celu wysyłanie materiałów reklamowych, sprzedaż bezpośrednią, przeprowadzanie badań rynkowych i komunikację handlową.

Poza uprawnieniami wymienionymi powyżej, od dnia 25 maja 2018 r. będą Państwo mogli skorzystać także z następujących praw:

żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku, gdy: (i) kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych, na okres niezbędny do sprawdzenia przez ShoWine ich prawidłowości; (ii) przetwarzanie było niezgodne z prawem, a sprzeciwiłeś się usunięciu Twoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania; (iii) chociaż ShoWine nie potrzebuje ich już do celów przetwarzania, dane osobowe są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony prawa w sądzie; (iv) powinieneś zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania do czasu sprawdzenia, czy prawnie uzasadnione powody administratora danych są nadrzędne w stosunku do powodów zainteresowanej; uzyskać możliwość przenoszenia danych, które Cię dotyczą, jeżeli ma to zastosowanie; złożyć skargę do organu nadzorczego organ, w szczególności w państwie członkowskim, w którym masz miejsce zwykłego pobytu (jeśli przebywasz we Włoszech, Gwarant ochrony danych osobowych) lub w miejscu zarzucanego naruszenia.

 

8. Zmiany

ShoWine zastrzega sobie prawo do okresowego wprowadzania zmian w swojej polityce prywatności lub praktykach. Zaktualizowaną politykę zamieścimy na naszej stronie internetowej, dlatego też od czasu do czasu zapraszamy do odwiedzania tej strony.

Polityka Prywatności

ShoWine zdaje sobie sprawę ze znaczenia ochrony prywatności Twoich danych osobowych. Poniższe informacje dotyczą danych osobowych podanych przez użytkowników podczas uzyskiwania dostępu i/lub rejestracji na stronie internetowej www.showine.it („Strona") lub dokonanie zakupu w samej Witrynie.

 

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

ShoWine Srl, numer VAT 02499050207, z siedzibą w Porto Mantovano, Via Via Parigi, 8/d („PokażWine„), jest administratorem Twoich danych osobowych.

W każdej chwili możesz skontaktować się z ShoWine pod następującymi adresami.

Adres do korespondencji: Showine srl Via Parigi, 8/d - 46047 Porto Mantovano - MN

Telefon: +39 0376 408127

E-mail: info@showine.it

 

2. Cel przetwarzania, kategorie przetwarzanych danych, podstawa prawna przetwarzania oraz okresy przechowywania danych

Cel przetwarzania danych

ShoWine będzie przetwarzać podane przez Ciebie dane osobowe w następujących celach:

a) umożliwienia rejestracji w Serwisie oraz korzystania z usług zastrzeżonych dla zarejestrowanych użytkowników, w tym możliwości dokonania zakupu on-line;

b) umożliwienia zawarcia umowy kupna i prawidłowego wykonania czynności z nią związanych, w tym czynności obsługi posprzedażowej. Ponadto użytkownicy, nawet jeśli nie są zarejestrowani, będą mogli wysyłać prośby o informacje lub wyjaśnienia dotyczące produktów znajdujących się w sprzedaży na Stronie, a w celu przetworzenia takiego żądania ShoWine będzie wymagało podania niektórych danych osobowych (np. imienia, nazwiska i adres e-mail).e-mail);

c) w celach administracyjno-księgowych oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych;

d) za wyraźną zgodą użytkownika, na przesyłanie przez ShoWine komunikatów informacyjnych i promocyjnych (w tym „newslettera”), dotyczących jej produktów i usług, a także na prowadzenie badań rynku za pomocą poczty elektronicznej oraz usług pocztowych (tzw. cele „marketingowe”).

e) ograniczone do współrzędnych poczty elektronicznej podanych przez użytkownika w kontekście zakupu produktu lub usługi oferowanej i sprzedawanej w Serwisie, w celu umożliwienia bezpośredniej sprzedaży podobnych produktów lub usług bez konieczności uzyskania wyraźnej i uprzedniej zgody zainteresowanej strony i pod warunkiem, że użytkownik nie skorzysta z prawa sprzeciwu (tzw. „miękki spam”).

Kategoria danych

ShoWine w powyższych celach będzie przetwarzać następujące dane:

dane nawigacyjne: dostęp do Strony i przeglądanie oferowanych do sprzedaży produktów jest możliwe bez konieczności podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jednakże systemy komputerowe i oprogramowanie wykorzystywane do obsługi Witryny pozyskują podczas normalnego działania pewne dane osobowe, których transmisja jest nierozerwalnie związana ze stosowaniem protokołów komunikacji internetowej, za pośrednictwem plików cookie, które są małymi plikami tekstowymi instalowanymi przez witrynę internetową na komputerze użytkownika. przeglądarkę i które rejestrują pewne informacje dotyczące ich aktywności przeglądania; dane te, jeśli nie są wyłączone pliki cookies, przekazywane są witrynie, która je zainstalowała, za każdym razem, gdy Użytkownik ponownie je odwiedza.

Informacje te nie są gromadzone w celu powiązania ze zidentyfikowanymi stronami zainteresowanymi, ale także ze względu na swój charakter mogą, poprzez przetwarzanie lub powiązanie, umożliwiać identyfikację użytkownika.

Ta kategoria obejmuje adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników uzyskujących dostęp do Witryny, adresy w zapisie URL żądanych zasobów, czas żądania, metodę zastosowaną do przesłania żądania do serwera, rozmiar plik uzyskany w odpowiedzi itp. Dane te wykorzystywane są w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych na temat korzystania z Serwisu (takich jak w szczególności liczba wejść) oraz sprawdzenia poprawności jego funkcjonowania. Proces ten nie wiąże się z przetwarzaniem danych bezpośrednio identyfikujących.Więcej informacji na temat plików cookies stosowanych przez Stronę znajdziesz w zakładce Polityka Cookie .

szczegóły kontaktu. będziemy wykorzystywać Twoje dane kontaktowe, Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer VAT lub kod podatkowy, adres dostawy oraz, jeśli jest inny, adres rozliczeniowy w celu (i) przetwarzania Twoich zakupów oraz wszelkich zwrotów, wymian i reklamacji; (ii) komunikować się z Tobą w sprawie Twoich zakupów oraz odpowiadać na wszelkie prośby i komentarze dotyczące naszych produktów lub usług, a także zarządzać nimi; dane karty kredytowej: jeśli wybrałeś płatność kartą kredytową, będziesz musiał podać swoją kartę kredytową informacje o karcie kredytowej na naszej stronie internetowej w celu sfinalizowania zakupu (numer karty, posiadacz, data ważności, kody zabezpieczające). Dane te zostaną pozyskane przez dostawcę usług płatniczych, który będzie pełnił funkcję niezależnego administratora danych, bez przechodzenia przez serwer ShoWine, który w związku z tym nie będzie w żaden sposób przetwarzał takich danych. Dane będą pozyskiwane w formacie zaszyfrowanym i zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w certyfikacie PCI. Usługa płatnicza korzysta z protokołu SSL (Secure Sockets Layer). Użytkownik może za pośrednictwem Strony zażądać zapisania takich danych, ale dane zostaną zapisane bezpośrednio przez dostawcę usług płatniczych i nie zostaną przejęte przez ShoWine, które będzie śledzić jedynie cztery ostatnie cyfry numeru karty kredytowej tylko i wyłącznie w celu zapobiegania wszelkim oszustwom w płatnościach online;

 

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych w celach, o których mowa w pkt:

a) jest wykonanie żądanej usługi lub odpowiedź na Twoje żądanie;

b) jest wypełnieniem naszych zobowiązań umownych wynikających z zakupu naszych produktów lub zamówienia którejkolwiek z naszych usług;

c) jest wypełnieniem obowiązku prawnego.

We wszystkich powyższych przypadkach Twoja zgoda nie jest wymagana.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach, o których mowa w lit. d) i e) jest jednak Twoja zgoda.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, na przykład w celu obrony w sporze, zapobiegania oszustwom lub nadużyciom lub w celu egzekwowania naszych warunków sprzedaży.

 

Wycofanie zgody

Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę, skontaktuj się z nami pod adresem: info@showine.it.

W takim przypadku nie będziemy już przetwarzać Twoich danych w celach marketingowych, gdyż wycofanie zgody potraktujemy jako Twój sprzeciw wobec przetwarzania danych w tym celu.

Twoje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych realizowanych za pośrednictwem zautomatyzowanych sposobów kontaktu (e-mail) rozciąga się także na tradycyjne (poczta), z zastrzeżeniem możliwości częściowego skorzystania z tego prawa, tj. poprzez wniesienie sprzeciwu, na przykład wyłącznie do wysyłania komunikatów promocyjnych za pośrednictwem zautomatyzowanych narzędzi, zawsze pisząc na adres: info@showine.it.

Ograniczając się do wysyłania newslettera, możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które Cię dotyczą, także w określony sposób połączyć obecny na dole każdej wiadomości e-mail z treścią promocyjną wysyłanej przez ShoWine, co umożliwia automatyczną rezygnację z subskrypcji newslettera.

Należy jednak pamiętać, że wycofanie zgody nie ma wpływu na nasze prawo do przetwarzania Twoich danych, jeżeli jest to niezbędne do wykonania naszych zobowiązań umownych i/lub w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do przetwarzania Twoich danych przez przepisy prawa lub do obrony przed sporu, aby zapobiec oszustwom lub nadużyciom lub aby egzekwować nasze warunki sprzedaży.

Jak długo przechowywane są dane?the

Zarejestrowani użytkownicy: jeśli posiadasz konto, będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak długo będziesz zarejestrowany w naszej Witrynie.Jeśli zdecydujesz się anulować rejestrację, Twoje konto zostanie automatycznie zamknięte, a Twoje dane osobowe automatycznie usunięte.

Niezarejestrowani użytkownicy: jeśli nie zarejestrowałeś się na naszej Stronie, będziemy przechowywać Twoje dane przez 12 miesięcy od ostatniego zakupu. Jeżeli przez okres kolejnych 12 miesięcy nie dokonałeś żadnych zakupów, usuniemy wszystkie Twoje dane z naszej bazy danych.

W celu przesyłania newslettera dane osobowe (imię, nazwisko i adres e-mail) będą przechowywane do czasu zgłoszenia przez użytkownika chęci rezygnacji z subskrypcji, a w każdym przypadku przez okres 12 miesięcy od dnia ostatniego użycia przez ShoWine.

W związku z czynnościami administracyjno-księgowymi, związanymi z zawarciem umowy oraz obsługą posprzedażową określa się, że dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami o przechowywaniu dokumentacji umownej i księgowej oraz zgodnie z ograniczeniami okresy określone przez prawo.

Możemy przechowywać Twoje dane osobowe przez dłuższy okres czasu, jeśli będziemy musieli bronić się w sporach sądowych lub zapobiegać oszustwom lub nadużyciom.

Dalsze informacje dotyczące okresu przechowywania danych osobowych oraz kryteriów stosowanych do ustalenia tego okresu można uzyskać pisząc na adres: info@showine.it.

 

3. Co się stanie w przypadku niepodania danych? ? 

Poza tym, co określono powyżej w odniesieniu do danych nawigacyjnych, podanie danych osobowych we wszystkich wskazanych celach jest opcjonalne.Odmowa podania danych spowoduje brak możliwości rejestracji w Serwisie i/lub zawarcia umowy umowa zakup online.

Kupując nasze produkty w Internecie, rejestrując konto lub zapisując się do newslettera, poinformujemy Cię, które dane są obowiązkowe, zaznaczając symbolem (*) pola, w których należy je wpisać. Podanie danych obowiązkowych jest konieczne dla ShoWine, aby móc wywiązać się ze swoich zobowiązań umownych, na przykład w celu realizacji Twojego zamówienia lub realizacji żądanych przez Ciebie usług związanych z rejestracją.

W odniesieniu do celów marketingowych zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych jest opcjonalna i można ją wyrazić poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na dole strony. formularz rejestrując się w Serwisie lub zapisując się do newslettera. Brak wyrażenia zgody nie będzie miał żadnych konsekwencji w zakresie możliwości rejestracji w Witrynie i/lub dokonywania zakupów w Witrynie, a jedynie będzie oznaczać brak możliwości otrzymywania informacji informacyjnych i promocyjnych (w tym „biuletynu”) od ShoWine, w związku z jej produktów i usług, a także do przeprowadzania badań rynku za pośrednictwem poczty elektronicznej i poczty.

 

4. Sposób przetwarzania danych ? 

Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się głównie za pomocą narzędzi elektronicznych lub zautomatyzowanych, zgodnie z metodami i przy użyciu odpowiednich środków gwarantujących bezpieczeństwo i poufność samych danych, zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych. W szczególności zostaną przyjęte wszelkie techniczne, informatyczne, organizacyjne, logistyczne i proceduralne środki bezpieczeństwa, tak aby zapewniony został wymagany przez prawo minimalny poziom ochrony danych, umożliwiający dostęp jedynie osobom odpowiedzialnym za przetwarzanie.

 

5. ShoWine udostępnia Twoje dane innym? 

ShoWine może przekazywać Twoje dane osobowe następującym podmiotom:

swoim pracownikom i/lub współpracownikom w celu wykonywania czynności administracyjnych, księgowych oraz wsparcia informatycznego i logistycznego, którzy pełnią odpowiednio funkcję osób odpowiedzialnych i odpowiedzialnych za przetwarzanie danych; firmom lub konsultantom odpowiedzialnym za instalację, konserwację, aktualizację i ogólnie zarządzanie sprzętem i oprogramowaniem ShoWine; wszystkim tym podmiotom publicznym i/lub prywatnym, osobom fizycznym i/lub prawnym (firmom doradztwa prawnego, administracyjnego i podatkowego), jeśli komunikacja jest konieczna lub użyteczna do prawidłowego wykonania zobowiązań umownych podjętych w związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem Strony, a także obowiązków wynikających z prawa, wobec spedytorów oraz podmiotów odpowiedzialnych za dostawę i/lub odbiór zakupionych produktów, wobec wszystkich tych podmiotów (w tym Organy publiczne), które mają dostęp do danych na mocy przepisów wykonawczych lub administracyjnych;

 

Wszelkie dane osobowe podawane przez użytkowników w związku z rejestracją w Serwisie i/lub zakupem za jego pośrednictwem nie podlegają ujawnieniu. Z aktualną listą administratorów danych, jeśli zostali powołani, można zapoznać się w siedzibie ShoWine.

 

6. Twoje dane zostaną przekazane za granicę ? 

Być może będziemy musieli udostępnić Twoje dane osobowe naszym wybranym dostawcom, którzy mogą przetwarzać Twoje dane osobowe w krajach zarówno w UE/EOG, jak i poza nią. W przypadku przekazania danych osobowych do krajów spoza UE, które według Komisji Europejskiej nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony w porównaniu z krajami UE/EOG, ShoWine przyjmie odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapewnić, że przekazanie będzie odpowiednio bezpieczne i chronione, takie jak standardowe umowne klauzule ochrony danych zatwierdzone przez Komisję UE.

Aby uzyskać informacje na temat możliwości przekazania Twoich danych osobowych za granicę, możesz napisać na adres: info@showine.it.

 

7. Jakie masz prawa  

W tej sekcji podsumowano Twoje prawa, z których możesz skorzystać w dowolnym momencie i bezpłatnie, pisząc na adres: info@showine.it.

Twoje prawa są następujące:

uzyskać potwierdzenie istnienia lub braku danych osobowych, które go dotyczą, i przekazać je w zrozumiałej formie, znać pochodzenie danych, cele przetwarzania i jego metody, a także logikę stosowaną przy przetwarzaniu dokonywanym za pomocą środków elektronicznych instrumentów; żądania aktualizacji, sprostowania lub – jeśli jest to zainteresowane – integracji danych go dotyczących; uzyskania usunięcia, przekształcenia w formę anonimową lub zablokowania danych ewentualnie przetwarzanych z naruszeniem prawa, a także do sprzeciwienia się, z uzasadnionych powodów, przetwarzania; sprzeciwić się przetwarzaniu, które ma na celu wysyłanie materiałów reklamowych, sprzedaż bezpośrednią, przeprowadzanie badań rynkowych i komunikację handlową.

Poza uprawnieniami wymienionymi powyżej, od dnia 25 maja 2018 r. będą Państwo mogli skorzystać także z następujących praw:

żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku, gdy: (i) kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych, na okres niezbędny do sprawdzenia przez ShoWine ich prawidłowości; (ii) przetwarzanie było niezgodne z prawem, a sprzeciwiłeś się usunięciu Twoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania; (iii) chociaż ShoWine nie potrzebuje ich już do celów przetwarzania, dane osobowe są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony prawa w sądzie; (iv) powinieneś zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania do czasu sprawdzenia, czy prawnie uzasadnione powody administratora danych są nadrzędne w stosunku do powodów zainteresowanej; uzyskać możliwość przenoszenia danych, które Cię dotyczą, jeżeli ma to zastosowanie; złożyć skargę do organu nadzorczego organ, w szczególności w państwie członkowskim, w którym masz miejsce zwykłego pobytu (jeśli przebywasz we Włoszech, Gwarant ochrony danych osobowych) lub w miejscu zarzucanego naruszenia.

 

8. Zmiany

ShoWine zastrzega sobie prawo do okresowego wprowadzania zmian w swojej polityce prywatności lub praktykach. Zaktualizowaną politykę zamieścimy na naszej stronie internetowej, dlatego też od czasu do czasu zapraszamy do odwiedzania tej strony.

Czego szukasz?

Dołącz do naszej listy e-mailowej

ODBIERZ TERAZ

5% ZNIŻKI


PRZY PIERWSZYM ZAKUPIE!
Bądź na bieżąco!
Comiesięczne wskazówki, nowości i rabaty.